Korzyści

Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza nabór na rok akademicki 2018/2019 na interdyscyplinarne studia doktoranckie w dyscyplinach biologia i biotechnologia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5. POWER: Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

Moduł 5. Studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii

 

Korzyści dla doktoranta z udziału w projekcie

 

Możliwość realizacji prac badawczych w dyscyplinach biologia, biotechnologia lub interdyscyplinarnych prac badawczych, w tym o potencjale aplikacyjnym.

Nowoczesny program studiów doktoranckich interdyscyplinarnych w zakresie Biologii i Biotechnologii obejmujący:

  • min. 50% zajęć prowadzonych w języku angielskim;
  • udział pracowników (profesorów wizytujących) z uczelni zagranicznych w realizacji studiów;
  • udział w szkołach letnich;
  • realizacja nowych przedmiotów kształcenia interdyscyplinarnego z położonym naciskiem na opanowanie nowoczesnych technik biologii molekularnej, analizy bioinformatycznej i statystycznej danych, nowoczesnych technik badawczych w zakresie biologii środowiskowej i ewolucyjnej.

Bardzo dobre warunki finansowe:

  • gwarancja uzyskania stypendium w ramach projektu (średnio w wys. 2000 zł);
  • możliwość uzyskania stypendium doktoranckiego, stypendium z dotacji projakościowej i stypendium dla najlepszego doktoranta wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2017,poz. 1696) na zasadach określonych Zarządzeniami Rektora UWM w Olsztynie;
  • dofinansowanie do udziału w 2 międzynarodowych konferencjach naukowych (2 x 3750 zł);
  • bezpłatny udział w 2 szkołach letnich.