Warsztaty "Weterynaria sądowa"

Ogłoszenie
dla Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpocznie się wkrótce realizacja I edycji zadania 5:  „Warsztaty dla studentów/ek WMW”.

Warsztaty obejmują szkolenie z zakresu Weterynarii sądowej w wymiarze 16 godzin realizowanych w ciągu 2 dni po 8 godzin zajęć dziennie dla 10 osób. Warsztaty odbędą się w terminie 01.04-02.04.2019 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: Sekcje zwierząt wykonane dla celów sądowych, dokumentacja z sekcji, zmiany sekcyjne związane z urazami jako przyczyna śmierci, zmiany sekcyjne w zatruciach.

Warsztaty skierowane są do studentów którzy ukończyli ósmy semestr studiów a rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Przebieg rekrutacji

Termin prowadzenia naboru:    18.03-22.03.2019 r.

Miejsce składania dokumentacji: Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 14, (dziekanat – pokój Prodziekan ds. kształcenia)

Dokumentacja: wypełnione Formularze zgłoszeniowe (Zał.1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WMW) i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (Zał.2.ZGODA PRZETWARZANIE DANYCH WMW).

Dokonanie wyboru uczestników Projektu: zatwierdzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do 3 dni od dnia zakończenia rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do projektu odbędą spotkania z Doradcą zawodowym przed (w dniach 27.03-28.03.2019) oraz po  Warsztatach (termin zostanie wskazany po Warsztatach).  

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do podpisania następujących dokumentów w terminie określonym przez KoordynatoraOświadczenia Uczestnika Projektu , Deklaracji uczestnictwa w projekcie , Kwestionariusza osobowego oraz Umowy

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz pozostałe dokumenty dotyczące Projektu (załączniki) można pobrać ze strony internetowej www.zpr.uwm.edu.pl.

Z poważaniem
dr Małgorzata Chmielewska-Krzesińska
Asystent Koordynatora szkoleń i warsztatów na WMW