Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Korzyści

Korzyści dla doktoranta z udziału w projekcie

 

Możliwość realizacji prac badawczych w dyscyplinach biologia, biotechnologia lub interdyscyplinarnych prac badawczych, w tym o potencjale aplikacyjnym.

Nowoczesny program studiów doktoranckich interdyscyplinarnych w zakresie Biologii i Biotechnologii obejmujący:

  • min. 50% zajęć prowadzonych w języku angielskim;
  • udział pracowników (profesorów wizytujących) z uczelni zagranicznych w realizacji studiów;
  • udział w szkołach letnich;
  • realizacja nowych przedmiotów kształcenia interdyscyplinarnego z położonym naciskiem na opanowanie nowoczesnych technik biologii molekularnej, analizy bioinformatycznej i statystycznej danych, nowoczesnych technik badawczych w zakresie biologii środowiskowej i ewolucyjnej.

Bardzo dobre warunki finansowe:

  • gwarancja uzyskania stypendium w ramach projektu (średnio w wys. 2000 zł);
  • możliwość uzyskania stypendium doktoranckiego, stypendium z dotacji projakościowej i stypendium dla najlepszego doktoranta wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. 2017,poz. 1696) na zasadach określonych Zarządzeniami Rektora UWM w Olsztynie;
  • dofinansowanie do udziału w 2 międzynarodowych konferencjach naukowych (2 x 3750 zł);
  • bezpłatny udział w 2 szkołach letnich.