Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

O projekcie...

             Projekt pn: „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będzie realizowany przez UWM w latach 2018-2022. W ramach przyznanych funduszy (33 mln zł) Uczelnia zrealizuje 18 zadań, w tym 16 zadań z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz 2 zadania z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią:

 

Zadanie I – przygotowanie i realizacja nowych programów kształcenia w języku angielskim (Wydział Nauk Ekonomicznych: logistyka na kierunku zarządzanie, studia II stopnia.
Wydział Nauki  o Żywności: dairy technlogy na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia).

Zadanie II – warsztaty z zakresu technologii komputerowych (ICT) dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii, kierunków: biologia, biotechnologia,  mikrobiologia.

Zadanie III – certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców (Wydział Bioinżynierii Zwierząt).

Zadanie IV – certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa).

Zadanie V – specjalistyczne warsztaty w języku angielskim prowadzone przez wykładowców z wiodących ośrodków naukowych w Europie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

Zadanie VI – warsztaty i wizyty studyjne studentów w wybranych zakładach przemysłu spożywczego Europy (Wydział Nauki o Żywności).

Zadanie VII – programy stażowe dla studentów Wydziałów: Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności (staże u pracodawców).

Zadanie VIII -  studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Biotechnologii (studia interdyscyplinarne, aplikacyjne i międzynarodowe; udział wykładowców z zagranicy, plan studiów w 50% realizowany w języku angielskim).

Zadania od IX do XV – realizacja działań podnoszących kompetencje dydaktyczne pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów: Biologiii i Biotechnologii, Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Środowiska, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Ekonomicznych, Nauk o Środowisku, Nauki o Żywności oraz Studium Języków Obcych. Specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu innowacyjnych metod nauczania, kursy wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych i multimedialnych w procesie nauczania, kursy i szkolenia z języka angielskiego w dydaktyce.

Zadanie XVI – programy stażowe dla pracowników naukowo – dydaktycznych UWM w Olsztynie (150 staży naukowych, w tym 120 staży zagranicznych; 150 staży naukowo-dydaktycznych, w tym 120 staży zagranicznych oraz 50 staży praktycznych u pracodawców w Polsce). 

Zadanie XVII – realizacja cyklu szkoleń w zakresie podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania uczelnią, w tym: szkolenia językowe, szkolenia z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zmian prawnych w systemie szkolnictwa wyższego, kontroli i audytu wewnętrznego, zarządzania finansami, zarządzania projektami i komercjalizacji wyników badań, zarządzania zasobami informatycznymi, zarządzania jakością kształcenia i współpracą międzynarodową. Ponadto zostanie zrealizowany cykl szkoleń miękkich związanych z podniesieniem kompetencji zarządczych i rozwojowych pracowników.

Zadanie XVIII – wdrażanie informatycznych narzędzi zarządzania.

 

W realizacji zadań uczestniczyć będą 2483 osoby, w tym:

-   489 nauczycieli akademickich,

-  1294 studentów i doktorantów,

-   700 osób zatrudnionych w strukturach administracyjnych.