Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Rekrutacja

Olsztyn, dn. 20.10.2022 r.

W związku z wykorzystaniem alokacji środków na realizację staży naukowych, naukowo-dydaktycznych i praktycznych przez pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie, zaplanowane na listopad i grudzień nabory wniosków stażowych zostają wstrzymane do odwołania.

W przypadku wygenerowania  oszczędności w projekcie, które będą mogły zostać wykorzystane na finasowanie stażu, zostaną Państwo o tym poinformowani.


 

Olsztyn, dn. 31.05.2021 r.

   Decyzja Kierownika projektu w zakresie wydłużenia rekrutacji na staże

       W nawiązaniu do  § 5, ust. 5 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17), wprowadzonego Zarządzeniem Nr 136/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31.12.2019 roku, a zmienionego Zarządzeniem 24/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 lutego 2020, wydłużam jednorazowo termin składania wniosków o finasowanie stażu do 11 czerwca 2021. Jednocześnie wstrzymuję możliwość składania ww. wniosków na lipiec i sierpień 2021 r.

Kierownik Projektu

Jarosław Ludwiszewski

 

REKRUTACJA NA STAŻE

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 5, ust. 4 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”,

 

 od 1. do 7. dnia każdego miesiąca można składać wnioski na staże:

 

  • naukowe zagraniczne i krajowe – 90 dniowe
  • naukowo-dydaktyczne zagraniczne i krajowe – 21 dniowe
  • praktyczne – 21 dniowe

Przy planowaniu terminu stażu, szczególnie zagranicznego, proszę wziąć pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w danym kraju i rozważyć późniejszy termin jego realizacji.

 

Regulamin zasady finansowania oraz niezbędne dokumenty dostępne są w zakladce: Dokumentacja Stażowa

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WZNOWIENIU REKRURACJI NA STAŻE

Z dniem 31.12.2019 r.  weszło w życie Zarządzenie nr 136/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie”. Regulamin został zmodyfikowany Zarządzeniem nr 24/2020 z dnia 17.02.2020 r. 

Na mocy w/w Zarządzenia z wprowadzono NOWY, zaktualizowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programach stażowych dla nauczycieli akademickich, który stosuje się do:

  • wniosków o finansowanie stażu złożonych po dniu 1 stycznia 2020 r. oraz
  • w ograniczonym zakresie do wniosków o finansowanie stażu złożonych do dnia 31.12.2019 r.

Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do programu stażowego w 2019 roku oraz osoby zainteresowane aplikowaniem o finansowanie stażu ze środków projektu „Program Rozwojowy UWM w Olsztynie” są proszone o zapoznanie się z treścią Zarządzenia nr 136/2019 i Zarządzenia 24/2020 oraz NOWEGO, zaktualizowanego Regulaminu.

Terminy składania wniosków o finansowanie stażu

Zgodnie z §5 ust. 4 nowego Regulaminu, wnioski o finansowanie stażu można składać w Biurze Projektu przy ul. Prawocheńskiego 9/24 (Stara Kotłownia) od 1. do 7. dnia każdego miesiąca w ciągu całego roku kalendarzowego.

Jednakże z uwagi na długi czas oczekiwania na NOWY Regulamin, termin składania wniosków w styczniu 2020 r. na podstawie §5 ust. 5 Regulaminu zostaje przedłużony do dnia 24 stycznia 2020 r.

 

Szczegółowych informacji w sprawie staży udziela pani Ewa Dąbkowska tel. 89 524 52 55, e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl

 


 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU REKRURACJI NA STAŻE

W związku ze zmianą Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz doprecyzowaniem zasad monitorowania Zintegrowanych Projektów Uczelni przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konieczne jest wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązującym  REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.  „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo – dydaktycznych UWM w Olsztynie”, wprowadzonym Zarządzeniem nr 68/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2018r.

 

Mając powyższe na uwadze Zespół Projektowy informuje, że rekrutacja na wszystkie staże dla pracowników dydaktycznych UWM w ramach projektu „Program Rozwojowy UWM w Olsztynie”, tj. staże naukowe, naukowo-dydaktyczne i praktyczne, będzie prowadzona na podstawie obowiązującego Regulaminu do dnia 28 czerwca 2019 r. Wszystkie wnioski złożone w ww. terminie zostaną ocenione zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami i kryteriami określonymi w ww. Regulaminie.

 

W okresie wakacyjnym zapisy dotychczasowego Regulaminu zostaną dostosowane do nowej struktury uczelni oraz szczegółowych zasad monitorowania wskaźników Zintegrowanych Projektów Uczelni.

 

Przewiduje się, że nowa wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach naukowych, naukowo-dydaktycznych i praktycznych zostanie ogłoszona z początkiem stycznia 2020 r., a rekrutacja na staże zostanie wznowiona.

O opublikowaniu nowej wersji Regulaminu oraz wznowieniu  rekrutacji na staże będziemy informować Państwa na bieżąco.