Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Dokumentacja Stażowa

NOWY, zaktualizowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programach stażowych dla nauczycieli akademickich obowiązujący od 18.02.2022 r. (wesja word)  (wersja.pdf)

obowiązujące załączniki:

Zał 1 WNIOSEK O FINANSOWANIE STAŻU (wersja .pdf)

Zał 2 OŚWIADCZENIE PENSUM  (wersja .pdf)

Zał 3 OŚWIADCZENIE BRAK FINANSOWANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ  (wersja .pdf)

Zał 4 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (wersja .pdf)

Zał 5 OŚWIADCZENIE BRAK POWIĄZAŃ  (wersja .pdf)

Zał 6 OŚWIADCZENIE REGULAMIN  (wersja .pdf)

Zał 7 KARTA OCENY  (wersja .pdf)

Zał 8 DEKLARACJA UCZESTNICTWA  (wersja .pdf)

Zał 9 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  (wersja .pdf)

Zał 10 OŚWIADCZENIE  (wersja .pdf)

Zał 11 UMOWA (wersja.pdf)

Zał 12 OŚWIADCZENIE KONTO BANKOWE  (wersja .pdf)

Zał 13 WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW UBEZPIECZENIA  (wersja .pdf)

Zał 14 SPRAWOZDANIE ze stażu  (wersja .pdf)

Zał 15 OŚWIADCZENIE DO ROZLICZENIA STAŻU  (wersja .pdf)

Zał 16 OŚWIADCZENIE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE  (wersja .pdf)

Zał 17 WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY  (wersja .pdf)

 

 

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 (żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021)

 

Informacja do zamieszczenia w publikacjach napisanych w ramach stażu

 

Szacunkowa kalkulacja kosztów stażu naukowego zagranicznego na potrzeby Formularz A (staż 90 dniowy)

Szacunkowa kalkulacja kosztów stażu naukowo-dydaktycznego zagranicznego na potrzeby formularza A (staż 21 dniowy)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Academic Ranking of World Universities

 

Wykaz umów międzynarodowych, z którymi UWM w Olsztynie ma podpisane porozumienia o współpracy/partnerskie

 


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMACH STAŻOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU 2019

 

 

 

REGULAMIN - STAŻ,

Reg. zał. 1 WNIOSEK NA STAŻ NAUKOWY,

Reg. zał. 2 UMOWA,

Reg. zał. 3 OCENA WNIOSKU,

Umowa zał. 1 DEKLARACJA UCZESTNICTWA,

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO WER uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Omnibus regulation straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów. W związku z tym zmianie ulega wzór KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO. Aktualny wzór:

Umowa zał. 2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY,

Umowa zał. 3 OŚWIADCZENIE Uczestnika (RODO), 

Umowa zał. 4 SPAWOZDANIE ze stażu.

 

Zgoda na przetwarzania danych osobowych na etapie składnia wniosku o dofinansowanie stażu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na etapie podpisywania umowy uczestnictaw w projekcie, po przyznaniu dofinansowania

 

 

Dodatkowe dokumenty potrzebne do otrzymania środków finansowych przed wyjazdem i i rozliczenia stażu

Oświadczenie o koncie bankowym

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów za polisę ubezpieczeniową

Oświadczenie dot. czasu stażu i posiłków staże krajowe

Oświadczenie dot. czasu stażu i posiłków staże zagraniczne

 

Szacunkowa kalkulacja kosztów stażu naukowego zagranicznego na potrzeby Formularz A (staż 90 dniowy)

Szacunkowa kalkulacja kosztów stażu naukowo-dydaktycznego zagranicznego na potrzeby formularza A (staż 21 dniowy)

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Zarządzenie Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2014 roku

 

Academic Ranking of World Universities

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statusami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Powyższy komunikat dostępny jest na: http://www.bip.nauka.gov.pl/kategorie-naukowe-przyznane-jednostkom-naukowym/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-wrzesnia-2018-r-o-kategoriach-naukowych-przyznanych-jednostkom-naukowym-i-uczelniom-w-ktorych-zgodnie-z-ich-statutami-nie-wyodrebniono-podstawowych-jednostek-organizacyjnych.html