Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie
dla Nauczycieli Akademickich Wydziału Biologii i Biotechnologii
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 będzie przeprowadzone certyfikowane szkolenie z metod tutoringu w ramach zadania 10: Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WBiB”.

Szkolenie, skierowane do 12 osób, w łącznym wymiarze 64 godzin (8 dni x 8 godzin), ma na celu podniesienie i nabycie kompetencji dydaktycznych.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: założenia edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu, narzędzia tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study), narzędzia coachingowe i tutorskie do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych, trudne sytuacje w pracy tutorskiej, proces wdrażania tutoringu do instytucji, wizja systemowego zastosowania tutoringu na uczelni.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Biotechnologii, zatrudnionych na umowę o pracę/akt mianowania w UWM w wymiarze co najmniej ½ etatu i co najmniej przez okres 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku rekrutacyjnego. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu, jest zobowiązana do wskazania w Formularzu zgłoszeniowym, jak wykorzysta nabyte umiejętności w kształceniu studentów. Lista rankingowa uczestników szkolenia, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, zostanie sporządzona na podstawie kolejności zgłoszeń kandydatów.

Przebieg rekrutacji

  • Termin prowadzenia naboru: 17.12.2018-18.01.2019 r., dni robocze, w godzinach 10.00-12.00., z wyłączeniem okresu 24.12.2018-06.01.2019
  • Miejsce składania dokumentacji: Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A, pokój 003 (Dziekanat – pokój Prodziekan ds. kształcenia)
  • Dokumentacja: wypełnione Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa) i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (załącznik)
  • Dokonanie wyboru uczestników Projektu: zatwierdzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w terminie od 21.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do podpisania następujących dokumentów w terminie określonym przez Koordynatora: Umowy uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa), Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa), Kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa) oraz Oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3 do Umowy uczestnictwa).

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz pozostałe dokumenty dotyczące Projektu (załączniki) można otrzymać u Koordynatora albo pobrać ze strony internetowej www.zpr.uwm.edu.pl. - zakładka STREFA PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO / Wydział Biologii i Biotechnologii / dokumentacja - link

                                                                                                      Z poważaniem

         dr Beata Dulisz
Koordynator szkoleń i warsztatów na WBiB