Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Dodatkowy nabór na szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

W związku z niewypełnieniem limitu miejsc na Wydziale Geoinżynierii oraz zmianą regulaminu rekrutacji - Zarządzenie Rektora nr 22/2021  http://bip.uwm.edu.pl/node/7949 umożliwiającą udział pracowników innych wydziałów w szkoleniach, ogłaszam

dodatkową rekrutację

na szkolenie w zakresie

innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje rozwinięcie umiejętności wykorzystania innowacyjnych metod aktywnych w pracy wykładowcy akademickiego opartych na metodach takich jak: „learning by thinking”, „learning by doing”, „learning by design”, itp., w celu podwyższenia jakości realizowanej dydaktyki. Szkolenie ma mieć charakter warsztatowy, z naciskiem na praktyczne wykorzystanie omawianych technik.

 

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie do dnia 19.03.2021r. do godz.13.00

poprzez rozdzielnię UWM lub osobiście, zamkniętej zaadresowanej koperty na adres:

Wydziałowy Koordynator Projektu - dr inż. Krzysztof Rząsa

Dziekanat Wydziału Geoinżynierii ul. Prawocheńskiego 15 pok.13

z dopiskiem: Zadanie 11 szkolenie z innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

zawierającej następujące wypełnione i podpisane osobiście dokumenty:

Formularz 

Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczenie

Kwestionariusz

Deklaracja

Umowa (2 egzemplarze)

 

Zobowiązuję Wszystkich chętnych do zapoznania sie z Regulaminem

Szkolenia będą miały formę on-line, 2 dni po 8 godzin lekcyjnych.

Terminy:

Grupa 3: 8-9.05.2021

Grupa 4: 22-23.05.2021

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji poprzez pocztę elektroniczną do 23.03.2021r. godz.14.