Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Ogłoszenie dla studentów WMW o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu 2022 - chromatografia

Szanowni Państwo

W dniach 07-20.04.2022 r. odbywa się rekrutacja na szkolenia dla studentów VIII i X semestru studiów na kierunku weterynaria w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (Zadanie 5.)

Oferowane szkolenie:
- LC-MS - Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (szkolenie na miejscu)

Realizacja szkolenia w maju 2022. Szkolenie jest dwudniowe. 

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych zwykłych należy dostarczyć do pokoju 06 (sekretariat) lub 26B Katedry Epizootiologii, WMW w Olsztynie.

UWAGA!!!

Obowiązująca średnia to średnia z dotychczasowego przebiegu studiów – wszystkie ukończone semestry (USOS).

Nr akt osobowych/ID – jest to numer albumu (legitymacji) studenta.

Na czas trwania Szkolenia uczestnicy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.

Wszystkie zadeklarowane w zgłoszeniu aktywności dodatkowe muszą być potwierdzone, np.:

- należę do koła naukowego – potwierdzenie od opiekuna koła,

- należę do zespołu tańca „Kortowo” – potwierdzenie od opiekuna zespołu,

- udzielam się w schronisku – potwierdzenie ze schroniska,

- jestem współautorem doniesienia konferencyjnego/publikacji naukowej – skan tego doniesienia/ publikacji. itd…

Szczegółowy REGULAMIN Szkoleń i wszystkie pozostałe dokumenty, których wypełnienie będzie wymagane od osób, które zakwalifikują się na szkolenia, będą dostępne na stronie projektu.

Z poważaniem
dr Joanna Pajdak-Czaus
Asystent Koordynatora Szkoleń i Warsztatów na WMW