W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Warsztaty "Endoskopia małych zwierząt". Maj 2019

Ogłoszenie
dla Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpocznie się wkrótce realizacja I edycji zadania 5:  „Warsztaty dla studentów/ek WMW”.

Warsztaty obejmują szkolenie z zakresu Endoskopii małych zwierząt w wymiarze 16 godzin realizowanych w ciągu 2 dni po 8 godzin zajęć dziennie dla 10 osób. Warsztaty odbędą się w terminie 27.05.2019-28.05.2019 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:  Choroby jelit, Choroby żołądka i przełyku, Choroby górnych dróg oddechowych, Choroby dolnych dróg oddechowych, Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego, Endoskopia końcowego odcinka przewodu pokarmowego, Endoskopia górnych dróg oddechowych, Endoskopia dolnych dróg oddechowych.

Warsztaty skierowane są do studentów którzy ukończyli ósmy semestr studiów a rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Przebieg rekrutacji

Termin prowadzenia naboru:    17.04-24.04.2019 r.

Miejsce składania dokumentacji: Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 14, (dziekanat – pokój Prodziekan ds. kształcenia)

Dokumentacja: wypełnione Formularze zgłoszeniowe (Zał.1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WMW) i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (Zał.2.ZGODA PRZETWARZANIE DANYCH WMW).

Dokonanie wyboru uczestników Projektu: zatwierdzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do 3 dni od dnia zakończenia rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do projektu odbędą spotkania z Doradcą zawodowym przed oraz po  Warsztatach (termin zostanie wskazany po rekrutacji).  

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do podpisania następujących dokumentów w terminie określonym przez KoordynatoraOświadczenia Uczestnika Projektu , Deklaracji uczestnictwa w projekcie , Kwestionariusza osobowego oraz Umowy

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz pozostałe dokumenty dotyczące Projektu (załączniki) można pobrać ze strony internetowej www.zpr.uwm.edu.pl.

Z poważaniem
dr Małgorzata Chmielewska-Krzesińska
Asystent Koordynatora szkoleń i warsztatów na WMW