W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Warsztaty "Metodologia i interpretacja cytologicznej biopsji cienkoigłowej". Czerwiec 2019

Ogłoszenie
dla Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpocznie się wkrótce realizacja I edycji zadania 5:  „Warsztaty dla studentów/ek WMW”.

Warsztaty obejmują szkolenie z zakresu Metodologii i interpretacji cytologicznej biopsji cienkoigłowej w wymiarze 16 godzin realizowanych w ciągu 3 dni dla 10 osób. Warsztaty odbędą się w terminie 12.06.2019-14.06.2019 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: Cytologia prawidłowa, Cytopatologia, Diagnostyka cytologiczna zmian rozrostowych skóry, Diagnostyka cytologiczna węzłów chłonnych.

Warsztaty skierowane są do studentów którzy ukończyli ósmy semestr studiów a rekrutacja będzie się odbywała zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Przebieg rekrutacji

Termin prowadzenia naboru:    17.04-24.04.2019 r.

Miejsce składania dokumentacji: Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 14, (dziekanat – pokój Prodziekan ds. kształcenia)

Dokumentacja: wypełnione Formularze zgłoszeniowe (Zał.1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WMW) i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (Zał.2.ZGODA PRZETWARZANIE DANYCH WMW).

Dokonanie wyboru uczestników Projektu: zatwierdzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do 3 dni od dnia zakończenia rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do projektu odbędą spotkania z Doradcą zawodowym przed oraz po Warsztatach (termin zostanie wskazany po rekrutacji).  

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do podpisania następujących dokumentów w terminie określonym przez KoordynatoraOświadczenia Uczestnika Projektu , Deklaracji uczestnictwa w projekcie , Kwestionariusza osobowego oraz Umowy

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz pozostałe dokumenty dotyczące Projektu (załączniki) można pobrać ze strony internetowej www.zpr.uwm.edu.pl.

Z poważaniem
dr Małgorzata Chmielewska-Krzesińska
Asystent Koordynatora szkoleń i warsztatów na WMW