Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Rekrutacja staże WKŚiR-studenci

STAŻE DLA STUDENTÓW

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 7 "Programy stażowe dla studentów" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Warunkiem ubiegania się o staż jest złożenie u koordynatora wydziałowego formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1), oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (Załącznik nr 2) oraz koncepcji własnej stażu (Załącznik nr 3). Wypełnione dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce/strefa studenta/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/Staże należy składać w pok. 40, Plac Łódzki 2 w dniach 6-15.05.2019 r. w godz. 10.00-14.00

Koordynator Wydziałowy

Ewa Dragańska