Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Rekrutacja WRiL - studenci_Szkolenie z analityki chemicznej

Szkolenie z analityki chemicznej 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie z cyklu specjalistycznych szkoleń z analityki chemicznej pt.:

Zastosowania spektometrii emisyjnej ICP-AS w wielopierwiastkowej analizie gleb

w ilości 15 godzin

proponowany termin realizacji: maj 2022 r.

Liczba miejsc ograniczona

Szkolenia odbędą się w UWM w Olsztynie w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Plac Łódzki 3

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

Należy dostarczyć (może być drogą elektroniczną) najpóźniej do końca dnia 27 kwietnia 2022 r. w pok. 40, Plac Łódzki 2 (Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii) lub na adres ewad@uwm.edu.pl . Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr hab. inż. Dragańska Ewa, prof. UWM: Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, do dnia 4 maja 2022 r.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.