Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Wydział Nauk Technicznych

Ogłoszenie
dla Nauczycieli Akademickich Wydziału Nauk Technicznych
o rozpoczęciu rekrutacji do Projektu w roku akademickim 2021/2022

W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ w roku akademickim 2021/2022 w ramach zadania 16: „Realizacja programów stażowych i szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów UWM w Olsztynie” będą przeprowadzone następujące szkolenia w zakresie kompetencji informatycznych:

  1. Zastosowania statystyki i Statistica w planowaniu i opracowywaniu wyników badań empirycznych – metody podstawowe.

•          szkolenie w zakresie programu STATISTICA na poziomie podstawowym, skierowane do 2 grup 12 osobowych w łącznym wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin) dla każdej z grup w semestrze zimowym 2021/2022; szczegółowy termin szkoleń ustalony zostanie w terminie późniejszym

Minimalny wymagany zakres szkolenia:

1. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych.

2. Wprowadzenie do obsługi programu Statistica.

3. Przygotowanie danych do analizy.

4. Elementy opisowe analizy danych.

5. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego.

6. Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk.

  1. Zastosowania statystyki i Statistica w planowaniu i opracowywaniu wyników badań empirycznych – metody zaawansowane.
  • szkolenie w zakresie programu STATISTICA na poziomie rozszerzonym, skierowane do grupy 12 osób w łącznym wymiarze 32 godzin (4 dni x 8 godzin) w semestrze zimowym 2021/2022; szczegółowy termin szkoleń ustalony zostanie w terminie późniejszym

Minimalny wymagany zakres szkolenia:

1. Wybrane elementy planowania doświadczeń i analizy wariancji.

2. Wybrane metody analizy współzależności zmiennych.

3. Wprowadzenie do analizy wielowymiarowej.

4. Różne metody graficznej prezentacji danych wielowymiarowych.

5. Analiza regresji wielorakiej.

6. Analiza korelacji kanonicznych.

7. Analiza składowych głównych.

8. Eksploracyjna analiza czynnikowa.

9. Skalowanie wielowymiarowe.

10. Porządkowanie liniowe.

11. Analiza skupień.

 

Szkolenia skierowane są do nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Technicznych, zatrudnionych na umowę o pracę/akt mianowania w UWM w wymiarze co najmniej ½ etatu i co najmniej przez okres 3 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku rekrutacyjnego. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu, jest zobowiązana do wskazania w Formularzu zgłoszeniowym, jak wykorzysta nabyte umiejętności w kształceniu studentów. Lista rankingowa uczestników szkolenia, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, zostanie sporządzona na podstawie kolejności zgłoszeń kandydatów.

Przebieg rekrutacji

Termin prowadzenia naboru:  18 – 22 października 2021 
Miejsce składania dokumentacji: Oczapowskiego 11, pokój E22

Nabór na szkolenia będzie prowadzony zgodnie z

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17),

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do podpisania: