Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Szkolenia dla kadry akademickiej - wszystkie wydziały

KADRA AKADEMICKA - MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI SZKOLEŃ I GRUPY DOCELOWEJ, W CELU OTRZYMANIA WSPARCIA

Z dniem 12.02.2021 r.  weszło w życie Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17)

W ramach regulaminu planuje się realizację szkoleń, warsztatów i kursów, skierowanych do nauczycieli akademickich zwybranych jednostek UWM, które do tej pory nie korzystała ze wsparcia w ramach niniejszego projektu.

Oferowane wsparcie (w ramach niniejszego regulaminu) ma na celu podniesienie lub nabycie kompetencji dydaktycznych, informatycznych i językowych w zakresie umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej.

 Szkolenia mają jednak każdorazowa rozszerzyć warsztat/umiejętności/kompetencje dydaktyczne kadry akademickiej, korzystającej ze wsparcia, tak aby można je później wdrożyć/zastosować w procesie dydaktycznym lub poprawić jakość prowadzonej dydaktyki lub poleprzyć formę przekazu. 

Tym samym, jeśli poszczególne Kierownicy poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie (Dziekani, Kierownicy Katedr) widzą potrzebę/wyrażają chęć przeszkolenia swoich pracowników naukowych w wybranych zakresach tematycznych, istnieje możliwość przeprowadzenia/realizacji dedykowanych szkoleń/kursów/warsztatów dla tej grypy odbiorców.

Tym samym istniej możliwość zgłaszania propozycji szkoleń i grupy docelowej, w celu otrzymania wsparcia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcam do kontaktu z Kierownikiem projektu:

 Jarosław Ludwiszewski

 tel. 89 524 51 86

 e-mail: jaroslaw.ludwiszewski@uwm.edu.pl

 Propozycje szkoleń i grupy docelowej można równie zgłaszać do:

 Ewy Dąbkowskiej 

 Tel. 89 524 52 55

e-mail: e.dabkowska@uwm.edu.pl