W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Dokumenty Rekrutacyjne

REKTRUTACJA NA SZKOLENIA 2020

 

UWAGA: W SZKOLENIACH MOGĄ UCZESTNICZYĆ JEDYNIE OSOBY ZATRUDNIONE NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH I ADMINISTRACYJNYCH W UWM

 

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane wyłącznie w dniach:

od 7 stycznia do 7 lutego 2020 roku

 

1. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY JUŻ ZREKRUTOWANE DO PROJEKTU W PIERWSZEJ EDYCJI (ROK 2019), A CHCĄ POSZERZYĆ ZAKRES WYBRANYCH SZKOLEŃ

Osoby, które zostały już zrekrutowane do projektu w pierwszej edycji (rok 2019), a chcą poszerzyć zakres wybranych szkoleń, proszone są o złożenie w Biurze Projektu w Starej Kotłowni (ul. Prawocheńskiego 9 pok. 24) w dniach od 7 stycznia 2020r. do 7 lutego 2020r. dwóch dokumentów:

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, w którym prosimy zaznaczyć wyłącznie nowe, dodatkowo wybrane szkolenia  (wersja w .pdf)

ANEKSU DO UMOWY (w 3 egzemplarzach!) (wersja w .pdf), w którym prosimy zaznaczyć zarówno nowe, dodatkowo wybrane szkolenia, jak i szkolenia, na które zostali Państwo już zrekrutowani w 2019 r. (lista szkoleń, na które zostali Państwo już zrekrutowani w 2019r., jest zamieszczona na indywidulanym koncie każdego pracownika w Panelu Pracownika UWM dostępnego na stronie internetowej http://www.uwm.edu.pl/pracownicy)

 

2. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE W 2020 R. CHCĄ PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU I UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIACH

Osoby, które chcą po raz pierwszy przystąpić do projektu i uczestniczyć w szkoleniach, proszone są o złożenie w Biurze Projektu w Starej Kotłowni (ul. Prawocheńskiego 9 pok. 24) w dniach od 7 stycznia 2020 do 7 lutego 2020  następujących sześciu dokumentów:

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  (wersja .pdf)

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  (wersja .pdf)

UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (w 3 egzemplarzach!)  (wersja.pdf)

DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  (wersja.pdf)

KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO  (wersja.pdf)

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU  (wersja .pdf)

 

Szkolenia sąrealizowane w projekcie pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) w ramach umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 


 

REKRUTACJA 2019

 

Osoby zainteresowane szkoleniami, proszone są o składanie w procesie rektutacji tylko formularza zgłoszeniowego.

O wypełnienie reszty dokumentów, poprosimy Państwa, po zakwalifikowaniu na wybrane szkolenie.

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. UMOWA UCZESTNICTWA

3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO WER uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Omnibus regulation straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów.
W związku z tym zmianie ulega wzór KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO. Aktualny wzór:

4. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niezłożenie kompletu dokumentów, niepodpisanie lub odrzucenie treści któregoś z nich, jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do projektu.