Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Wydział Prawa i Administracji

 publikacja ogłoszenia: 17.05.2023 r.

 Centrum Badań i Projektów UWM oraz Wydział Prawa i Administracji ogłaszają

 nabór uzupełniający

na

NIEODPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE PRAWNICZE (RADCOWSKA I ADWOKACKA, NOTARIALNA, SĘDZIOWSKA I PROKURATORSKA) W 2023 ROK

finansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

W kursie mogą wziąć udział studenci IV i V roku studiów jednolitych magisterskich UWM w Olsztynie kierunku PRAWO.

Kurs będzie organizowany przez firmę Wydawnictwo C.H. Beck. Sp. z o.o. Zajęcia będą prowadzić doświadczeni praktycy w formie wykładów, prezentacji, dyskusji, praktycznej pracy z testami oraz kazusami dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych.

 Kurs trwa ok. 100 godzin zegarowych.

 Planowany termin realizacji zajęć: 22 maja – 5 lipca 2023r.

 Szczegółowy harmonogram kursu

 

Zajęcia będą realizowane w formie on-line w czasie rzeczywistym.

 PROCES REKRUTACJI

 Warunkiem udziału w nieodpłatnym kursie jest spełnienie kryteriów formalnych, którymi są:

 1)   posiadanie statusu studenta jednego z ostatnich czterech semestru studiów jednolitych magisterskich UWM w Olsztynie na kierunku Prawo,

 2)   zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym Kandydat/ka będzie składać wniosek rekrutacyjny; dopuszcza się udział w Projekcie studenta/ki, który/a posiada warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiada zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów.

 Wypełniony  Formularz zgłoszeniowy (w oryginale) należy złożyć w Dziekanacie Prawa Wydział Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 14 (parter)  do dnia  19 maja 2023 r.

 UWAGA: Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Każdy uczestnik jest zobowiązany do udziału w co najmniej 70% zajęć w ramach kursu. Prosimy, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, przemyśleli Państwo, czy jesteście w stanie wygospodarować odpowiednią ilość czasu na udział w zajęciach.

WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej wydziału oraz na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-prawa-i-administracji/rekrutacja w dniu 22 maja 2023 r.

Osoby przyjęte na kurs będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie:

 1. Umowa uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz Uczestnika

 Komplet uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Prawa Wydział Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn pok. 14 (parter) do dnia 22 maja 2023r., w godzinach 8:00 – 15:00

 Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników kursu.


 publikacja ogłoszenia: 09.03.2023 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU PRAWA

 

Informujemy, iż przedłużamy rekrutację na:

NIEODPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE PRAWNICZE (RADCOWSKA I ADWOKACKA, NOTARIALNA, SĘDZIOWSKA I PROKURATORSKA)

finansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ostateczny termin składania dokumentów upływa z końcem dnia 21 marca 2023 r.

 

ZAPRASZAMY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU PRAWA


  publikacja ogłoszenia: 27.02.2023 r.

UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU PRAWA

Centrum Badań i Projektów UWM oraz Wydział Prawa i Administracji ogłaszają nabór na

NIEODPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE PRAWNICZE (RADCOWSKA I ADWOKACKA, NOTARIALNA, SĘDZIOWSKA I PROKURATORSKA)

W 2023 ROKU

finansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego:

W kursie mogą wziąć udział studenci V roku studiów jednolitych magisterskich UWM w Olsztynie kierunku PRAWO.

Kurs będzie organizowany przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w przygotowaniu kandydatów do egzaminów na aplikacje prawnicze. Zajęcia będą prowadzić doświadczeni praktycy w formie wykładów, prezentacji, dyskusji, praktycznej pracy z testami oraz kazusami dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych.

Kurs trwa ok. 100 godzin zegarowych.

Planowany termin realizacji zajęć: 1 kwietnia – 30 czerwca 2023r.

Zajęcia będą realizowane w formie on-line w dni od poniedziałku do piątku w wymiarze 2-4 godzin zegarowych dziennie w godzinach popołudniowych, ewentualnie w soboty w godzinach między 9:00 a 15:00 (2-3 spotkania w tygodniu).

PROCES REKRUTACJI

Warunkiem udziału w nieodpłatnym kursie jest spełnienie kryteriów formalnych, którymi są:

1)   posiadanie statusu studenta ostatniego semestru studiów jednolitych magisterskich UWM w Olsztynie na kierunku Prawo,

2)   zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym Kandydat/ka będzie składać wniosek rekrutacyjny; dopuszcza się udział w Projekcie studenta/ki, który/a posiada warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiada zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów.

Wypełniony  Formularz zgłoszeniowy (w oryginale) należy złożyć w Dziekanacie Prawa Wydział Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 14 (parter)  do dnia  8 marca 2023 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Każdy uczestnik jest zobowiązany do udziału w co najmniej 70% zajęć w ramach kursu. Prosimy, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, przemyśleli Państwo, czy jesteście w stanie wygospodarować odpowiednią ilość czasu na udział w zajęciach.

WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej wydziału oraz na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-prawa-i-administracji/rekrutacja w dniu 9 marca 2023 r.

Osoby przyjęte na kurs będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie:

 1. Umowa uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz Uczestnika

Komplet uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Prawa Wydział Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn pok. 14 (parter) do dnia 18 marca 2022r., w godzinach 8:00 – 15:00

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników kursu.


  publikacja ogłoszenia: 28.11.2022 r.

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI!

 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne warsztaty pn.:

„Profilowanie kryminalne”

w ilości 4 h dydaktyczne,

 

które poprowadzi Pani Justyna Poznańska-Łobocka – psycholog śledczy i profiler z wieloletnim doświadczeniem, Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Psychologii Sądowej i Śledczej.

W warsztatach mogą brać udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia (licencjackich) i studenci studiów II stopnia (magisterskich)

 

Warsztaty odbywać się będą w grupach 10-osobowych, w  terminach 16-17-18.01.2023 r.

 

Wypełniony dokument rekrutacyjny: 

należy składać w Dziekanacie kierunku Kryminologia Wydziału Prawa i Administracji,
ul. Obitza 1, pok. 316 (3 piętro)  do dnia 5 grudnia 2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (6 grup po 10 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa. 

Uwaga: osoby składające dokumenty rekrutacyjne w Dziekanacie będą obowiązane wskazać preferowaną grupę udziału w warsztatach. 

Wyniki rekrutacji na warsztaty „Profilowanie kryminalne” zostaną opublikowane na stronie internetowej wydziału oraz na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-prawa-i-administracji/rekrutacja w dniu 8 grudnia 2022 r. 

Osoby przyjęte na warsztaty będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie: 

Komplet 2 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu kierunku Kryminologia Wydziału Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, pok. 316 (3 piętro) do dnia 16 grudnia 2022 r., w godzinach 11:00 – 14:00. 

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 2 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

 

Uwaga:

 

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


 

publikacja ogłoszenia: 31.05.2022 r.

UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU PRAWA!!!

Są jeszcze wolne miejsca na kursy on-line przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze

 • ž       Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikację radcowską i adwokacką
 • ž       Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikację notarialną
 • ž       Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską

 

Termin składania podań w ramach rekrutacji uzupełniającej upływa dnia 22 czerwca 2022 r.

 

Kursy prowadzi Wydawnictwo C.H. Beck. Zajęcia odbywają się w formie on-line.

Harmonogram kursu przygotowującego do egzaminu na aplikację radcowską i adwokacką

Harmonogram kursu przygotowującego do egzaminu na aplikację notarialną

Harmonogram kursu przygotowującego do egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, osoby biorące udział w kursach mają prawo do 20% nieobecności na zajęciach. Wykonawca będzie przekazywał do Biura projektu listy logowań wszystkich uczestników i frekwencja będzie określana na tej podstawie.

 

Warunkiem udziału w kursach jest spełnienie kryteriów formalnych, którymi są:

1)    posiadanie statusu studenta V roku studiów jednolitych magisterskich UWM na kierunku Prawo,

2)    zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym Kandydat/ka będzie składać wniosek rekrutacyjny; dopuszcza się udział w Projekcie studenta/ki, który/a posiada warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiada zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne (w oryginale):

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

należy składać do dnia  22 czerwca 2022 r.

- w Dziekanacie Prawa Wydział Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 14 (parter)  albo

- w Centrum Badań i Projektów UWM, ul. Prawocheńskiego 9/24 (parter), 10-720 Olsztyn (Stara Kotłownia).

Osoby przyjęte na kursy będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych czterech dokumentów uczestnictwa w projekcie:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

 

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z p. Zofią Możeluk w Centrum

Badań i Projektów UWM (tel. 89 524 55 34, mail: zofia.mozeluk@uwm.edu.pl)

 

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


publikacja ogłoszenia: 21.02.2022 r.

UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU PRAWA!!!

Wznawiamy i przedłużamy nabór na kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze

 

Termin składania podań został przedłużony do dnia 28 lutego 2022 r.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne (w oryginale):

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

należy składać w Dziekanacie Prawa Wydział Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 14 (parter)  do dnia 28 lutego 2022 r.

 

Osoby przyjęte na kursy będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.


publikacja ogłoszenia: 07.02.2022 r.

UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU PRAWA

Ogłaszamy nabór na kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze finansowane  z Europejskiego Funduszu Społecznego:

ž       Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikację radcowską i adwokacką

ž       Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikację notarialną

ž       Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską

 

W kursach mogą wziąć udział studenci V roku studiów jednolitych magisterskich kierunku Prawo.

Liczba dostępnych miejsc szkoleniowych: 150 (łącznie na wszystkie kursy).

Kursy będą organizowane przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w przygotowaniu kandydatów do egzaminów na aplikacje prawnicze. Zajęcia będą prowadzić doświadczeni praktycy w formie wykładów, prezentacji, dyskusji, praktycznej pracy z testami oraz kazusami dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych.

Każdy kurs trwa ok. 120 -130 godzin zegarowych.

Planowany termin realizacji zajęć: 1 kwietnia – 30 czerwca 2022r.

Kursy będą realizowane w formie on-line w dni od poniedziałku do piątku w wymiarze 2-4 godzin zegarowych dziennie w godzinach popołudniowych i w soboty w godzinach 9:00-16:00.

 

PROCES REKRUTACJI

Warunkiem udziału w kursach jest spełnienie kryteriów formalnych, którymi są:

1)   posiadanie statusu studenta studiów jednolitych magisterskich UWM na kierunku Prawo,

2)   zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym Kandydat/ka będzie składać wniosek rekrutacyjny; dopuszcza się udział w Projekcie studenta/ki, który/a posiada warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiada zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów.

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne (w oryginale):

 1. Formularz zgłoszeniowy
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

należy składać w Dziekanacie Prawa Wydział Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 14 (parter)  do dnia  18 lutego 2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Uwaga: jedna osoba może ubiegać się o udział w jednym wybranym kursie.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc szkoleniowych, o przyjęciu na kursy będą decydować dodatkowe kryteria punktowane:

1)        aktywne uczestnictwo Kandydata/Kandydatki w działalności kół naukowych – 3 punkty za każdą wykazaną działalność,

2)        inna aktywność (np. naukowa, organizacyjna, społeczna, kulturalna) Kandydata/Kandydatki – 1 punkt za każdą wskazaną aktywność,

3)        wysokość średniej ważonej ocen z przedmiotów obowiązkowych objętych programem z wszystkich semestrów studiów poprzedzających semestr, w którym rozpocznie się realizacja kursów.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej wydziału oraz na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-prawa-i-administracji/rekrutacja w dniu 21 lutego 2022 r.

Osoby przyjęte na kursy będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 4 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Prawa Wydział Prawa i Administracji, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn pok. 14 (parter) do dnia 25 lutego 2022r., w godzinach 8:00 – 15:00

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 4 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału w kursach zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze są realizowane w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI!

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne warsztaty:

            „Profilowanie kryminalne”

             „Techniki analizy kryminalnej”

         „Psychiatria sądowa z perspektywy praktyka”

W warsztatach mogą brać udział studenci II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) i studenci studiów II stopnia (magisterskich) studiów stacjonarnych kierunków KRYMINOLOGIA

Jako pierwsze zostaną zorganizowane warsztaty nt. „Profilowanie kryminalne”, które poprowadzi Pani Justyna Poznańska-Łobocka – psycholog śledczy i profiler z wieloletnim doświadczeniem, Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Psychologii Sądowej i Śledczej w następujących terminach:

15 listopada 2021

(poniedziałek)

Grupa I

11:00 – 14:00

Grupa II

15:00 – 18:00

 

16 listopada 2021

(wtorek)

Grupa III

9:00 – 12:00

Grupa IV

13:00 – 16:00

Grupa V

17:00 – 20:00

17 listopada 2021

(środa)

Grupa VI

8:30 – 11:30

 

 

22 listopada 2021

(poniedziałek)

Grupa VII

11:00 – 14:00

Grupa VIII

15:00 – 18:00

 

23 listopada 2021

(wtorek)

Grupa IX

9:00 – 12:00

Grupa X

13:00 – 16:00

Grupa XI

17:00 – 20:00

24 listopada 2021

(środa)

Grupa XII

8:30 – 11:30

 

 

 

Informacja o sali, w której odbędą się warsztaty zostanie przekazana w późniejszym terminie.

Terminy warsztatów „Techniki analizy kryminalnej” oraz „Psychiatria sądowa z perspektywy praktyka” zostaną Państwu podane w późniejszym terminie.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne (w oryginale):

 1. Formularz zgłoszeniowy
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

należy składać w Dziekanacie kierunku Kryminologia Wydziału Prawa i Administracji, ul. Obitza 1 pok. 316 (3 piętro)  do dnia 8 listopada 2021 r. (5 i 8.11.2021 r. Dziekanat będzie czynny w godz.8:00-14:00). Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Studenci proszeni są o przychodzenie z wydrukowanymi i wypełnionymi dokumentami.

 

Wyniki rekrutacji na warsztaty „Profilowanie kryminalne” zostaną opublikowane na stronie internetowej wydziału oraz na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-prawa-i-administracji/rekrutacja w dniu 9 listopada 2021 r.

Osoby przyjęte na warsztaty będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 4 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu kierunku Kryminologia Wydziału Prawa i Administracji ul. Obitza 1, pok. 316 (3 piętro) w dniu 10 listopada 2021 r., w godzinach 9:00 – 12:00

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 4 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.